پیاده سازی تجسس در سرقت ادبی مبتنی بر متن، Text Plagiarism

نکته ی مهم در تشخیص سرقت ادبی تعیین و ارزیابی بخش های مشابه متن همراه با ارائه مستندات می باشد. یکی از مشکلات اصلی این امر در این واقعیت است که متن دوباره استفاده شده معمولا با هدف پوشش و یا استتار سرقت ادبی تغییر یافته است. مشکل دیگر این است که همه ی بخش های متن مشابه، نمونه هایی از سرقت ادبی نیستند زیرا انطباقات موضوعی نیز تمایل به تولید بخش هایی از متن مشابه دارند. به منظور مقابله با این مشکلات، ما یک روش جدید برای تشخیص بخش سرقت شده از متن ارائه کرده ایم.

این روش قادر به تشخیص اقدامات متداول میان سارقان آثار ادبی می باشد مانند حذف کلمه، درج و