آموزش و پیاده سازی الگوریتم Find-s

به طور کلی این الگوریتم برای بدست آوردن یک مفهوم کلی از روی مثالهای مثبت و منفی می باشد

این کار از طریق جستجو در فضای فرضیه های ممکن از قبل دانسته برای پیدا کردن بهترین فرضیه منطبق بر داده های آموزشی انجام می شود

در عمل با موارد زیادی از یادگیری مواجه هستیم که در آن یک مفهوم کلی از روی مثالهای آموزشی یادگرفته میشود. چنین مفاهیمی را میتوان توسط یک تابع بولی نشان داد.

 

 

الگوریتم FIND-S به سئولات زیر نمی تواند پاسخ دهد

آیا این الگوریتم به مفهوم صحیح رسیده است؟

اگرچه این الگوریتم فرضیه ای سازگار Consistent با داده آموزشی را می یابد، اما هیچ روشی برای تعیین اینکه آیا فرضیه یافت شده تنها فرضیه سازگار با داده ها در H است یا اینکه تعداد زیادی فرضیه سازگار دیگر موجود است، وجود ندارد

آیا اختصاصی ترین فرضیه خو