جدول فرضیه ها example
مثال آموزشی
Temperature of patient
دمای بدن بیمار
Occurrence of nausea
حالت تهوع
Lumbar pain
کمردرد
Urine pushing
نیاز مداوم برای ادرار کردن
Micturition pains
درد ادرار
Burning of urethra, itch
سوزش در مجرای ادرار
Inflammation of urinary bladder
التهاب مثانه
Nephritis of renal pelvis origin
نفریت منشاء لگن کلیوی
دمای بدن نرمال سازی شده
135.5خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0
235.9خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.067
335.9خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.067
436.0خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.083
536.0خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.083
636.0خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.083
736.2خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.117
836.2خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.117
936.3خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.133
1036.6خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.183
1136.6خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.183
1236.6خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.183
1336.6خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.183
1436.7خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.2
1536.7خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.2
1636.7خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.2
1736.8خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.217
1836.8خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.217
1936.9خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.233
2036.9خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.233
2137.0خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.25
2237.0خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.25
2337.0خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.25
2437.0خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.25
2537.0خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.25
2637.0خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.25
2737.0خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.25
2837.0خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.25
2937.1خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.267
3037.1خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.267
3137.1خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.267
3237.2خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.283
3337.2خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.283
3437.2خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.283
3537.3خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.3
3637.3خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.3
3737.3خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.3
3837.4خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.317
3937.4خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.317
4037.5خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.333
4137.5خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.333
4237.5خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.333
4337.5خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.333
4437.5خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.333
4537.5خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.333
4637.6خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.35
4737.6خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.35
4837.6خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.35
4937.7خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.367
5037.7خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.367
5137.7خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.367
5237.7خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.367
5337.8خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.383
5437.8خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.383
5537.8خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.383
5637.9خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.4
5737.9خیرخیربلهبلهخیربلهخیر0.4
5837.9خیربلهخیرخیرخیرخیرخیر0.4
5937.9خیرخیربلهبلهبلهبلهخیر0.4
6037.9خیرخیربلهخیرخیربلهخیر0.4
6138.0خیربلهبلهخیربلهخیربله0.417
6238.0خیربلهبلهخیربلهخیربله0.417
6338.1خیربلهبلهخیربلهخیربله0.433
6438.3خیربلهبلهخیربلهخیربله0.467
6538.5خیربلهبلهخیربلهخیربله0.5
6638.7خیربلهبلهخیربلهخیربله0.533
6738.9خیربلهبلهخیربلهخیربله0.567
6839.0خیربلهبلهخیربلهخیربله0.583
6939.4خیربلهبلهخیربلهخیربله0.65
7039.7خیربلهبلهخیربلهخیربله0.7
7140.0بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.75
7240.0بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.75
7340.0بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.75
7440.0خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.75
7540.0خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.75
7640.0بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.75
7740.0بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.75
7840.0خیربلهبلهخیربلهخیربله0.75
7940.1بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.767
8040.2بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.783
8140.2خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.783
8240.2بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.783
8340.3خیربلهبلهخیربلهخیربله0.8
8440.4بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.817
8540.4بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.817
8640.4بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.817
8740.4خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.817
8840.4بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.817
8940.5بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.833
9040.6بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.85
9140.6خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.85
9240.6بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.85
9340.7بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.867
9440.7بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.867
9540.7خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.867
9640.7بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.867
9740.7خیربلهبلهخیربلهخیربله0.867
9840.8خیربلهبلهخیربلهخیربله0.883
9940.9بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.9
10040.9بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.9
10140.9خیربلهبلهخیربلهخیربله0.9
10241.0بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.917
10341.0خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.917
10441.0بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.917
10541.0خیربلهبلهخیربلهخیربله0.917
10641.1بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.933
10741.1بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.933
10841.1خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.933
10941.1بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.933
11041.1خیربلهبلهخیربلهخیربله0.933
11141.2بلهبلهبلهبلهبلهبلهبله0.95
11241.2خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر0.95
11341.2بلهبلهخیربلهخیرخیربله0.95
11441.2خیربلهبلهخیربلهخیربله0.95
11541.3بلهبلهبلهبلهخیربلهبله0.967
11641.4خیربلهبلهخیربلهخیربله0.983
11741.5خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیر1
11841.5بلهبلهخیربلهخیرخیربله1
11941.5خیربلهبلهخیربلهخیربله1
12041.5خیربلهبلهخیربلهخیربله1

سورس کد

<?php
defined
('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class 
Datamining extends CI_Controller {


    
    public function 
example1()
    {
        
$data= array(
            
"site_title" =>"داده کاوی",
            
"mnu_workshop" =>"active",
            
        );
        
        
//$this->load->view('header');
        
$this->load->view('header',$data);
        
$this->load->view('datamining/example1');
        
$this->load->view('footer');
    }
    
    public function 
example1_execute()
    {
        echo 
'<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />';
        echo 
'<body dir="rtl" style= "font-family:tahoma;">';

        
        
        
$fields=array(
                
"Temperature of patient <br/> دمای بدن بیمار"            =>array( "35 تا 42 درجه سانتیگراد"),
                
"Occurrence of nausea <br/>حالت تهوع"        => array("خیر","بله"),
                
"Lumbar pain <br/> کمردرد"            =>  array("خیر","بله"),
                
"Urine pushing <br/> نیاز مداوم برای ادرار کردن"            =>  array("خیر","بله"),
                
"Micturition pains <br/> درد ادرار"            =>  array("خیر","بله"),
                
"Burning of urethra, itch<br/>سوزش در مجرای ادرار"        =>  array("خیر","بله"),
                
"Inflammation of urinary bladder <br/>التهاب مثانه"    => array("خیر","بله"),
                
"Nephritis of renal pelvis origin <br/>نفریت منشاء لگن کلیوی"    => array("خیر","بله"),
                
"دمای بدن نرمال سازی شده"            =>array( "بازه 0 تا 1"),
            );

        
$myfile fopen(base_url()."assets/datamining/diagnosis.data""r") or die("Unable to open file!");
        
$i=0;
        while(!
feof($myfile)) {
            
          
$linetrim(fgets($myfile)) ;
          
//$line= 
          
$data[$i]=explode("    ",$line);
          
$numbers[$i]=  $data[$i][0];
          
$i++;
        }
        
fclose($myfile);
        
        
//به دست آوردن کمترین و بیشترین مقدار در آرایه ستون دمای بدن
        //برای نرمال سازی و تبدیل آن به بازه 0 تا 1
        //$numbers=array_column($data,0);
        
        /*$i=0;
        foreach($data as $index => $value)
        {
            $numbers[$i]=$value[0];
            $i++;
        }*/
        
        
$min_temperature_patient min($numbers);
        
$max_temperature_patient max($numbers);
        
        
        
//برای تبدیل به بازه 0 تا 1
        
foreach($data as $index => $value)
        {
            
$data[$index]["normalize_temperature_patient"]=round(($value[0] - $min_temperature_patient)/($max_temperature_patient $min_temperature_patient),3);
        }
        
        
        
$this->draw_example($data,$fields,"جدول فرضیه ها example");
        
        echo 
'<div dir="ltr">';
echo 
'<h4>سورس کد</h4>';
        echo 
show_source(__FILE__);
        
    }
    
    private function 
draw_example($data,$fields,$table_title)
    {
        echo 
"<table border='1' cellpadding=5 cellspacing=0 style='font-size:80%' >";
        echo 
"<tr>";
        
$count_fields=count($fields) +;
        
        echo 
"<td colspan=$count_fields style='background-color:#bbb;text-align:center;'><b>$table_title</b></td>";
        echo 
"</tr>";
        echo 
"<tr style='background-color:#bbb;text-align:center;' >";
        echo 
"<td><b>مثال آموزشی</b></td>";
        
        
        foreach(
$fields as $key => $row)
        {
            echo 
"<td style='background-color:#bbb;height:200px;'><div style='transform: rotate(-90deg);margin:0 -40px;'>".$key."</div></td>";
        }
        
        echo 
"</tr>";
            
        
//$arr=array_values($fields);
        
        
$flg=false;
        foreach(
$data as $key => $row)
        {
            
            if(
$flg==false)
            echo 
"<tr>";
            else
                echo 
"<tr style='background-color:#dedede;'>";
            
$flg1-$flg;
            
            
$kk=$key+1;
            echo 
"<td>".$kk  ."</td>";
            
            foreach(
$row as $item=> $value)
            {
                
                
$val=$value;
                if(
$val=== "no")
                    
$val="خیر";
                else if(
$val=== "yes")
                    
$val="بله";
                
                
                echo 
"<td>".$val."</td>";
            }
            echo 
"\t</tr>\n";
        }
        echo 
"\n</table>\n";
    }
    
    private function 
draw_fields($fields)
    {
        echo 
"\n<table border='1' cellpadding=5 cellspacing=0  >\n\t";
        echo 
"\n<tr><td colspan=3 style='background-color:#bbb;text-align:center;'><b>مجموعه  ها</b></td></tr>\n";
        echo 
"\n<tr style='background-color:#bbb;text-align:center;' ><td><b>صفات یا attributes</b></td><td colspan=2 ><b>نمونه instance</b></td></tr>\n";
        foreach(
$fields as $key => $row)
        {
            echo 
"\n\t<tr>\n\t";
            echo 
"\t<td style='background-color:#bbb;'>".$key."</td>\n";
            
            foreach(
$row as $item)
            {
                echo 
"\t<td>".$item."</td>\n";
            }
            echo 
"\t</tr>\n";
        }
        echo 
"\n</table>\n";
    }
    
}
1