آموزش و رسم درخت تصمیم گیری بر اساس جدول فرضیه متغیر با استفاده از الگوریتم ID3

جدول فرضیه خود را در این قسمت درج کنید، سطر اول برای عنوان صفت ها استفاده کنید، سطر های بعدی مربوط به مقادیر می باشد، توجه داشته باشید کلمات با ویرگول از هم جدا می شوند