حل تمرین و نمایش نمودار مسائل فازی
این قطعه کد در حال پیشرفت می باشد و به زودی قابلیت های بیشتری را برای کنترل ارائه می دهد

function= تابع درجه عضویت
x1= شروع بازه X
x2= انتهای بازه X
step= ضریب پیشروی
نمایش سورس کد

<?php

    
if(isset($_GET["x1"]))
    {

        
$func=@$_GET["func"];

        
//$y=eval($func);
        
$x1=@$_GET["x1"];
        
$x2=@$_GET["x2"];
        
$step=@$_GET["step"];
        
$str="";

        for (
$i=$x1;$i<=$x2$i+=$step)
        {
           
// $y=1/(($i*$i) +1);
            
$y=eval("return ".$func.";");

            
$str.="[$i,$y], ";        }
?>
<!DOCTYPE HTML>
        <html>
        <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
            <title>نمایش نمودار</title>

            <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"></script>
            <style type="text/css">
                ${demo.css}
            </style>
            <script type="text/javascript">
                $(function () {

                        $('#container').highcharts({

                            title: {
                                text:'ua(x)=<?= $func?>'
                            },

                            tooltip: {
                                headerFormat: '<b>خروجی نمودار</b><br />',
                                pointFormat: 'x = {point.x}, ua(x) = {point.y}',
                                crosshairs: true
                            },


                            series: [{
                                name: 'ua(x)=',
                                data: [<?= $str;?>],

                            }]
                        });


                });
            </script>
        </head>
        <body>
        <script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
        <script src="https://code.highcharts.com/modules/data.js"></script>
        <script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>

        <!-- Additional files for the Highslide popup effect -->
        <script src="https://www.highcharts.com/samples/static/highslide-full.min.js"></script>
        <script src="https://www.highcharts.com/samples/static/highslide.config.js" charset="utf-8"></script>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.highcharts.com/samples/static/highslide.css" />

        <div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>

        </body>
        </html>


 <?php
    
}
    else
    {
?>
        <title>فازیلوژی</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <b>حل تمرین و نمایش نمودار مسائل فازی</b><br/>
        <span>این قطعه کد در حال پیشرفت می باشد و به زودی قابلیت های بیشتری را برای کنترل ارائه می دهد</span>
        <br/>
        <br/>
        <form >

            function= <input name="func" value="1/(($i*$i) +1)"  />تابع درجه عضویت<br/>
            x1= <input name="x1" value="-10"  /> شروع بازه X<br/>
            x2= <input name="x2" value="10"  />انتهای بازه X<br/>
            step= <input name="step" value="0.5"  />ضریب پیشروی<br/><br/>
            <input value="نمایش نمودار" type="submit" />
        </form>

        <br/>
        <br/>
        <br/>
        <b>نمایش سورس کد</b>
        <br/>
        <br/>
<?php
        
echo show_source('fuzzy1.php');
    }


1