حل تمرین و نمایش نمودار مسائل فازی
این قطعه کد در حال پیشرفت می باشد و به زودی قابلیت های بیشتری را برای کنترل ارائه می دهد

function= تابع درجه عضویت
x1= شروع بازه X
x2= انتهای بازه X
step= ضریب پیشروی
نمایش سورس کد