بررسی و پیاده سازی مجموعه داده التهاب حاد در حوزه تشخیص هوشمند در بیماری های مرتبط با سیستم ادراری بدن انسان

داده ها با یک متخصص پزشکی به عنوان یک مجموعه داده برای تست سیستم خبره، که تشخیص احتمالی دو بیماری های سیستم ادراری انجام خواهد شد ساخته شده است.

Data Set Characteristics:
مجموعه داده ها ویژگی ها:
Multivariate
چند متغیره
Number of Instances:
تعداد موارد:
120 Area:
منطقه:
Life