مجموعه داده بیماران قلبی

این مجموعه داده متشکل از پایگاه داده بیماران قلبی می باشد که وضعیت قلبی آنان را مورد بررسی قرار می دهد و بیماری آنان را تشخیص میدهد

Data Set Characteristics:
مجموعه داده ها ویژگی ها:
Multivariate
چند متغیره
Number of Instances:
تعداد موارد:
270 Area:
منطقه:
Life
زندگی
Attribute Characteristics:
ویژگی ویژگی های:
Real, Categorical Number of Attributes:
تعدادی از ویژگی:
13 Date Donated
تاریخ اهدا
-
Associated Tasks:
وظایف مرتبط با:
Classification Missing Values?
از دست رفته ارزش؟
No
خیر
Number of Web Hits: -

 

لینک مرجع اطلاعات: http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets

ویژگی اطلاعات:

1: سن بیمار - Real value

2: جنسیت بیمار - Binary Value

3: درد قفسه سینه - Nominal Value - چند مقداره، 1و2و3و4

4: فشار خون در حال استراحت - Real Value

5: سرم کلسترول - Real Value

6: قند خون ناشتا - Binary Value

7:نتایج الکتروکاردیوگرام در زمان استراحت بیمار، دارای 3 مقدار 0و 1و 2 - Nominal Value

8: حداکثر ضربان قلب - Real Value

9: آنژین angina ناشی از ورزش - Binary Value

10: oldpeak = ST depression افسردگی ناشی از تمرین - Real Value

11: شیب اوج ورزش - Ordered Value

12: تعداد flourosopy عروق بزرگ رنگی - Real Value

13: تالاسمی: 3 = نرمال؛ 6 = نقص ثابت. 7 = reversable نقص - Nominal Value