تحلیل اطلاعات سنسور شتاب متصل به لگن و پا بیماران پارکینسون - Daphnet Freezing of Gait

این مجموعه داده شامل قرائت و مشروح از 3 سنسور شتاب در لگن و پا از بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون که تجربه انجماد راه رفتن (مه) در طول وظایف راه رفتن.

Data Set Characteristics:
مجموعه داده ها ویژگی ها:
Multivariate, Time-Series
چند متغیره، سری زمانی
Number of Instances:
تعداد موارد:
237 Area:
منطقه:
Life
زندگی
Attribute Characteristics: