مجموعه ها
صفات یا attributesنمونه instance
آﺳﻤﺎن آفتابی بارانی
دمای هوا گرم سرد
رﻃﻮﺑﺖ معمولی بالا
ﺑﺎد شدید
آب گرم خنک
پیش بینی بدون تغییرات دستخوش تغییرات
لذت از ورزش خیر بله
جدول فرضیه ها example
مثال آموزشیآﺳﻤﺎندمای هوارﻃﻮﺑﺖﺑﺎدآبپیش بینیلذت از ورزش
1آفتابیگرممعمولیشدیدگرمبدون تغییراتبله
2آفتابیگرمبالاشدیدگرمبدون تغییراتبله
3بارانیسردبالاشدیدگرمدستخوش تغییراتخیر
4آفتابیگرمبالاشدیدخنکدستخوش تغییراتبله

حذف فرضیه های منفی
مثال آموزشیآﺳﻤﺎندمای هوارﻃﻮﺑﺖﺑﺎدآبپیش بینیلذت از ورزش
1آفتابیگرممعمولیشدیدگرمبدون تغییراتبله
2آفتابیگرمبالاشدیدگرمبدون تغییراتبله
3آفتابیگرمبالاشدیدخنکدستخوش تغییراتبله

Hypothesis
#آﺳﻤﺎندمای هوارﻃﻮﺑﺖﺑﺎدآبپیش بینی
1آفتابیگرم?شدید??سورس کد

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: show_source() has been disabled for security reasons

Filename: controllers/machinelearning.php

Line Number: 87